Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:37

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain, perhaps of wheat or of something else.
NA26 – καὶ σπείρεις, (5719) οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον (5697) σπείρεις (5719) ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι (5630) σίτου τινος τῶν λοιπῶν·
WH – και ο σπειρεις (5719) ου το σωμα το γενησομενον (5697) σπειρεις (5719) αλλα γυμνον κοκκον ει τυχοι (5630) σιτου η τινος των λοιπων
PES – ܘܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܙܳܪܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܙܳܪܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܶܛܶܐ ܐܰܘ ܕ݁ܰܣܥܳܪܶܐ ܐܰܘ ܕ݁ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܙܰܪܥܽܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile