Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To the church of God which is in Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their {Lord} and ours:
NA26 – τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ (5752) ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις (5772) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις (5734) τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν·
WH – τη εκκλησια του θεου τη ουση (5723) εν κορινθω ηγιασμενοις (5772) εν χριστω ιησου κλητοις αγιοις συν πασιν τοις επικαλουμενοις (5734) το ονομα του κυριου ημων ιησου χριστου εν παντι τοπω αυτων και ημων
PES – ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܩܪܰܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܘܕ݂ܺܝܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile