Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:30

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But {it is} due to Him {that} you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption,
NA26 – ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε (5748) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη (5675) σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,
WH – εξ αυτου δε υμεις εστε (5719) εν χριστω ιησου ος εγενηθη (5675) σοφια ημιν απο θεου δικαιοσυνη τε και αγιασμος και απολυτρωσις
PES – ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile