Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:19

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but {what matters is} the keeping of the commandments of God.
NA26 – περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, (5748) καὶ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, (5748) ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.
WH – η περιτομη ουδεν εστιν (5719) και η ακροβυστια ουδεν εστιν (5719) αλλα τηρησις εντολων θεου
PES – ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܛܽܘܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile