Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:3

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband.
NA26 – τῇ γυναικὶ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, (5720) ὁμοίως δὲ καὶ γυνὴ τῷ ἀνδρί.
WH – τη γυναικι ο ανηρ την οφειλην αποδιδοτω (5720) ομοιως δε και η γυνη τω ανδρι
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܚܺܝܒ݂ ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile