Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:20

New American Standard Bible
1 Peter 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer {for it} you patiently endure it, this {finds} favor with God.
NA26 – ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες (5723) καὶ κολαφιζόμενοι (5746) ὑπομενεῖτε; (5692) ἀλλ εἰ ἀγαθοποιοῦντες (5723) καὶ πάσχοντες (5723) ὑπομενεῖτε, (5692) τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.
WH – ποιον γαρ κλεος ει αμαρτανοντες (5723) και κολαφιζομενοι (5746) υπομενειτε (5692) αλλ ει αγαθοποιουντες (5723) και πασχοντες (5723) υπομενειτε (5692) τουτο χαρις παρα θεω
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܘܳܠܨܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܳܪܒ݁ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile