Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:4

New American Standard Bible
1 Peter 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but {let it be} the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.
NA26 – ἀλλ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ἐστιν (5748) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές.
WH – αλλ ο κρυπτος της καρδιας ανθρωπος εν τω αφθαρτω του [ ησυχιου και πραεως | πραεως και ησυχιου ] πνευματος ο εστιν (5719) ενωπιον του θεου πολυτελες
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܶܨܛܰܒ݁ܰܬ݂ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܟ݁ܰܣܝܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܨܶܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile