Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:7-8

New American Standard Version
2 Corinthians 9:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Each one {must do} just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
NA26 – ἕκαστος καθὼς προῄρηται (5764) τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ (5719) θεός.
WH – εκαστος καθως προηρηται (5764) τη καρδια μη εκ λυπης η εξ αναγκης ιλαρον γαρ δοτην αγαπα (5719) ο θεος
PES – ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܠܝܳܗܽܘܒ݂ܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܕ݁ܳܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed;
NA26 – δυνατεῖ (5719) δὲ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι (5658) εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες (5723) περισσεύητε (5725) εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,
WH – δυνατει (5719) δε ο θεος πασαν χαριν περισσευσαι (5658) εις υμας ινα εν παντι παντοτε πασαν αυταρκειαν εχοντες (5723) περισσευητε (5725) εις παν εργον αγαθον
PES – ܡܳܛܝܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܽܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ ܕ݁ܰܢܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile