Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:1

New American Standard Version
2 Corinthians 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This is the third time I am coming to you. .
NA26 – Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι (5736) πρὸς ὑμᾶς· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται (5701) πᾶν ῥῆμα.
WH – τριτον τουτο ερχομαι (5736) προς υμας επι στοματος δυο μαρτυρων και τριων σταθησεται (5701) παν ρημα
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܗ݈ܺܝ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܡ ܬ݁ܪܶܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܬ݁ܩܽܘܡ ܟ݁ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile