Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:18

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we all, with unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit.
NA26 – ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ (5772) προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι (5734) τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα (5743) ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος.
WH – ημεις δε παντες ανακεκαλυμμενω (5772) προσωπω την δοξαν κυριου κατοπτριζομενοι (5734) την αυτην εικονα μεταμορφουμεθα (5743) απο δοξης εις δοξαν καθαπερ απο κυριου πνευματος
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܓ݁ܰܠܝܳܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܘܠܳܗ ܠܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܚܠܦ݂ܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile