Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 8:15

New American Standard Bible
2 Corinthians 8:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – as it is written: "THE ONE WHO {HAD GATHERED} MUCH DID NOT HAVE TOO MUCH, AND THE ONE WHO {HAD GATHERED} LITTLE DID NOT HAVE TOO LITTLE."
NA26 – καθὼς γέγραπται, (5769) τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, (5656) καὶ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν. (5656)
WH – καθως γεγραπται (5769) ο το πολυ ουκ επλεονασεν (5656) και ο το ολιγον ουκ ηλαττονησεν (5656)
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܓ݁ܺܝ ܫܩܰܠ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܠܶܗ ܘܗܰܘ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܫܩܰܠ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܨܰܪ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile