Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:21

New American Standard Bible
2 Peter 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it would be better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them.
NA26 – κρεῖττον γὰρ ἦν (5713) αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι (5760) τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν (5631) ὑποστρέψαι (5658) ἐκ τῆς παραδοθείσης (5685) αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.
WH – κρειττον γαρ ην (5707) αυτοις μη επεγνωκεναι (5760) την οδον της δικαιοσυνης η επιγνουσιν (5631) υποστρεψαι (5658) εκ της παραδοθεισης (5685) αυτοις αγιας εντολης
PES – ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܒ݂ܳܬ݂ܪܳܐ ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile