Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:11

New American Standard Bible
2 Timothy 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Only Luke is with me. Take along Mark and bring him with you, for he is useful to me for service.
NA26 – (5748)
WH – λουκας εστιν (5719) μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων (5631) αγε (5720) μετα σεαυτου εστιν (5719) γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν
PES – ܠܽܘܩܳܐ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܝ ܠܡܰܪܩܳܘܣ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܳܗܶܢ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile