Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:18

New American Standard Bible
Acts 19:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Many also of those who had believed kept coming, confessing and disclosing their practices.
NA26 – πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων (5761) ἤρχοντο (5711) ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες (5723) τὰς πράξεις αὐτῶν.
WH – πολλοι τε των πεπιστευκοτων (5761) ηρχοντο (5711) εξομολογουμενοι (5734) και αναγγελλοντες (5723) τας πραξεις αυτων
PES – ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile