Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:28

New American Standard Version
Acts 21:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – crying out, ""Men of Israel, come to our aid! This is the man who preaches to all men everywhere against our people and the Law and this place; and besides he has even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place."
NA26 – κράζοντες, (5723) Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· (5720) οὗτός ἐστιν (5748) ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων, (5723) ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν (5627) εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν (5758) τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.
WH – κραζοντες (5723) ανδρες ισραηλιται βοηθειτε (5720) ουτος εστιν (5719) ο ανθρωπος ο κατα του λαου και του νομου και του τοπου τουτου παντας πανταχη διδασκων (5723) ετι τε και ελληνας εισηγαγεν (5627) εις το ιερον και κεκοινωκεν (5758) τον αγιον τοπον τουτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܒ݂ܰܓ݁ܢܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܥܰܕ݁ܰܪܘ ܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܐܰܥܶܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܣܰܝܒ݂ܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile