Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:26

New American Standard Bible
Acts 25:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Yet I have nothing definite about him to write to my lord. Therefore I have brought him before you {all} and especially before you, King Agrippa, so that after the investigation has taken place, I may have something to write.
NA26 – περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι (5658) τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· (5719) διὸ προήγαγον (5627) αὐτὸν ἐφ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης (5637) σχῶ (5632) τί γράψω· (5661)
WH – περι ου ασφαλες τι γραψαι (5658) τω κυριω ουκ εχω (5719) διο προηγαγον (5627) αυτον εφ υμων και μαλιστα επι σου βασιλευ αγριππα οπως της ανακρισεως γενομενης (5637) σχω (5632) τι γραψω (5661)
PES – ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܠܩܶܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܠܡܰܝܬ݁ܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܐܰܠ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܡܳܢܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile