Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:29

New American Standard Bible
Acts 26:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Paul {said,} ""I would wish to God, that whether in a short or long time, not only you, but also all who hear me this day, might become such as I am, except for these chains."
NA26 – δὲ Παῦλος, Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς (5723) μου σήμερον γενέσθαι (5635) τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι, (5748) παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.
WH – ο δε παυλος ευξαιμην (5665) αν τω θεω και εν ολιγω και εν μεγαλω ου μονον σε αλλα και παντας τους ακουοντας (5723) μου σημερον γενεσθαι (5635) τοιουτους οποιος και εγω ειμι (5719) παρεκτος των δεσμων τουτων
PES – ܘܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܒ݂ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile