Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:12

New American Standard Version
Acts 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Peter saw {this,} he replied to the people, ""Men of Israel, why are you amazed at this, or why do you gaze at us, as if by our own power or piety we had made him walk?
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο (5662) πρὸς τὸν λαόν, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε (5719) ἐπὶ τούτῳ, ἡμῖν τί ἀτενίζετε (5719) ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν (5761) τοῦ περιπατεῖν (5721) αὐτόν;
WH – ιδων (5631) δε ο πετρος απεκρινατο (5662) προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι θαυμαζετε (5719) επι τουτω η ημιν τι ατενιζετε (5719) ως ιδια δυναμει η ευσεβεια πεποιηκοσιν (5761) του περιπατειν (5721) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܐܰܘ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܰܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile