Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:34

New American Standard Bible
Acts 7:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I , I ; , I .'
NA26 – ἰδὼν (5631) εἶδον (5627) τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, (5656) καὶ κατέβην (5627) ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο (5773) ἀποστείλω (5661) σε εἰς Αἴγυπτον.
WH – ιδων (5631) ειδον (5627) την κακωσιν του λαου μου του εν αιγυπτω και του στεναγμου [ αυτου | αυτων ] ηκουσα (5656) και κατεβην (5627) εξελεσθαι (5641) αυτους και νυν δευρο (5720) αποστειλω (5661) σε εις αιγυπτον
PES – ܡܶܚܙܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܕ݁ܥܰܡܝ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܶܗ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܘܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܶܐܦ݂ܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܳܫܳܐ ܬ݁ܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܪܳܟ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile