Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:27

New American Standard Bible
Acts 9:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Barnabas took hold of him and brought him to the apostles and described to them how he had seen the Lord on the road, and that He had talked to him, and how he had spoken out boldly in the name of Jesus at Damascus.
NA26 – Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος (5637) αὐτὸν ἤγαγεν (5627) πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο (5662) αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν (5627) τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν (5656) αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο (5662) ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
WH – βαρναβας δε επιλαβομενος (5637) αυτον ηγαγεν (5627) προς τους αποστολους και διηγησατο (5662) αυτοις πως εν τη οδω ειδεν (5627) τον κυριον και οτι ελαλησεν (5656) αυτω και πως εν δαμασκω επαρρησιασατο (5662) εν τω ονοματι [ | του ] ιησου
PES – ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܚܙܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile