Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 4:6

New American Standard Bible
Colossians 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Your speech {must} always {be} with grace, {as though} seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person.
NA26 – λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, (5772) εἰδέναι (5760) πῶς δεῖ (5904) ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. (5738)
WH – ο λογος υμων παντοτε εν χαριτι αλατι ηρτυμενος (5772) ειδεναι (5760) πως δει (5719) υμας ενι εκαστω αποκρινεσθαι (5738)
PES – ܘܡܶܠܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܡܰܕ݁ܟ݂ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܡܬ݂ܳܒ݂ܽܘ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile