Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 6:17-18

New American Standard Version
Ephesians 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And take , and the sword of the Spirit, which is the word of God.
NA26 – καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ἐστιν (5748) ῥῆμα θεοῦ,
WH – και την περικεφαλαιαν του σωτηριου δεξασθε (5663) και την μαχαιραν του πνευματος ο εστιν (5719) ρημα θεου
PES – ܘܣܺܝܡܘ ܣܰܢܘܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܐܚܽܘܕ݂ܘ ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Ephesians 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – With all prayer and petition pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints,
NA26 – διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι (5740) ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες (5723) ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων,
WH – δια πασης προσευχης και δεησεως προσευχομενοι (5740) εν παντι καιρω εν πνευματι και εις αυτο αγρυπνουντες (5723) εν παση προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων
PES – ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܨܠܰܘܳܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܳܥܘܳܢ ܨܰܠܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile