Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 2:19

New American Standard Bible
Ephesians 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens with the saints, and are of God's household,
NA26 – ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ (5748) ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ (5748) συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,
WH – αρα ουν ουκετι εστε (5719) ξενοι και παροικοι αλλα εστε (5719) συμπολιται των αγιων και οικειοι του θεου
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile