Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:16

New American Standard Bible
Galatians 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nevertheless, knowing that a person is not justified by works of the Law but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ and not by works of the Law; since by works of the Law no flesh will be justified.
NA26 – εἰδότες (5761) δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται (5743) ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, (5656) ἵνα δικαιωθῶμεν (5686) ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται (5701) πᾶσα σάρξ.
WH – ειδοτες (5761) [ δε | [δε] ] οτι ου δικαιουται (5743) ανθρωπος εξ εργων νομου εαν μη δια πιστεως [ χριστου ιησου | ιησου χριστου ] και ημεις εις χριστον ιησουν επιστευσαμεν (5656) ινα δικαιωθωμεν (5686) εκ πιστεως χριστου και ουκ εξ εργων νομου οτι εξ εργων νομου ου δικαιωθησεται (5701) πασα σαρξ
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܝܡܶܢܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile