Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:5

New American Standard Bible
Galatians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we did not yield in subjection to them, even for an hour, so that the truth of the gospel would remain with you.
NA26 – οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ (5661) πρὸς ὑμᾶς.
WH – οις ουδε προς ωραν ειξαμεν (5656) τη υποταγη ινα η αληθεια του ευαγγελιου διαμεινη (5661) προς υμας
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܢ ܠܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܗ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile