Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:17

New American Standard Bible
Galatians 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What I am saying is this: the Law, which came four hundred and thirty years later, does not invalidate a covenant previously ratified by God, so as to nullify the promise.
NA26 – τοῦτο δὲ λέγω· (5719) διαθήκην προκεκυρωμένην (5772) ὑπὸ τοῦ θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς (5756) νόμος οὐκ ἀκυροῖ, (5719) εἰς τὸ καταργῆσαι (5658) τὴν ἐπαγγελίαν.
WH – τουτο δε λεγω (5719) διαθηκην προκεκυρωμενην (5772) υπο του θεου ο μετα τετρακοσια και τριακοντα ετη γεγονως (5756) νομος ουκ ακυροι (5719) εις το καταργησαι (5658) την επαγγελιαν
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܣܠܶܝܗ ܘܰܢܒ݂ܰܛܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile