Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:23

New American Standard Bible
Galatians 3:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But before faith came, we were kept in custody under the law, being shut up to the faith which was later to be revealed.
NA26 – Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν (5629) τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα (5712) συγκλειόμενοι (5746) εἰς τὴν μέλλουσαν (5723) πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. (5683)
WH – προ του δε ελθειν (5629) την πιστιν υπο νομον εφρουρουμεθα (5712) συγκλειομενοι (5746) εις την μελλουσαν (5723) πιστιν αποκαλυφθηναι (5683)
PES – ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܒ݂ܺܝܫܺܝܢܰܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܶܬ݂ܓ݁ܠܳܝܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile