Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:10

New American Standard Bible
Galatians 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of the faith.
NA26 – ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, (5719) ἐργαζώμεθα (5741) τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως.
WH – αρα ουν ως καιρον [ εχωμεν (5725) | εχομεν (5719) ] εργαζωμεθα (5741) το αγαθον προς παντας μαλιστα δε προς τους οικειους της πιστεως
PES – ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܥܰܕ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile