Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:14

New American Standard Bible
Hebrews 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pursue peace with all people, and the holiness without which no one will see the Lord.
NA26 – Εἰρήνην διώκετε (5720) μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται (5695) τὸν κύριον,
WH – ειρηνην διωκετε (5720) μετα παντων και τον αγιασμον ου χωρις ουδεις οψεται (5695) τον κυριον
PES – ܗܰܪ݈ܛܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܶܝܗ ܐ݈ܢܳܫ ܠܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile