Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:19

New American Standard Bible
Hebrews 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to the blast of a trumpet and the sound of words, which {sound was such that} those who heard begged that no further word be spoken to them.
NA26 – καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες (5660) παρῃτήσαντο (5662) μὴ προστεθῆναι (5683) αὐτοῖς λόγον·
WH – και σαλπιγγος ηχω και φωνη ρηματων ης οι ακουσαντες (5660) παρητησαντο (5662) [ | μη ] προστεθηναι (5683) αυτοις λογον
PES – ܘܠܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܰܪܢܳܐ ܘܰܠܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܰܡܥܽܘܗ݈ܝ ܐܶܫܬ݁ܶܐܠܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile