Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:7

New American Standard Bible
Hebrews 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Remember those who led you, who spoke the word of God to you; and considering the result of their way of life, imitate their faith.
NA26 – Μνημονεύετε (5720) τῶν ἡγουμένων (5740) ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν (5656) ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες (5723) τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε (5737) τὴν πίστιν.
WH – μνημονευετε (5720) των ηγουμενων (5740) υμων οιτινες ελαλησαν (5656) υμιν τον λογον του θεου ων αναθεωρουντες (5723) την εκβασιν της αναστροφης μιμεισθε (5737) την πιστιν
PES – ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܪܰܘ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile