Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:3

New American Standard Bible
Hebrews 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He has been counted worthy of more glory than Moses, by just so much as the builder of the house has more honor than the house.
NA26 – πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται καθ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει (5719) τοῦ οἴκου κατασκευάσας (5660) αὐτόν.
WH – πλειονος γαρ ουτος δοξης παρα μωυσην ηξιωται (5769) καθ οσον πλειονα τιμην εχει (5719) του οικου ο κατασκευασας (5660) αυτον
PES – ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܢܳܝܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile