Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:12

New American Standard Bible
Hebrews 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the word of God is living and active, and sharper than any two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart.
NA26 – Ζῶν (5723) γὰρ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος (5740) ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·
WH – ζων (5723) γαρ ο λογος του θεου και ενεργης και τομωτερος υπερ πασαν μαχαιραν διστομον και διικνουμενος (5740) αχρι μερισμου ψυχης και πνευματος αρμων τε και μυελων και κριτικος ενθυμησεων και εννοιων καρδιας
PES – ܚܰܝܳܐ ܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܣܳܥܪܳܐ ܘܚܰܪܺܝܦ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܦ݁ܽܘܡܶܝܗ ܘܥܳܐܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܕ݂ܫܳܪܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܽܘܚܳܐ ܘܰܕ݂ܓ݂ܰܪܡܶܐ ܘܕ݂ܳܝܢܳܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܪܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile