Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:13

New American Standard Bible
Hebrews 9:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh,
NA26 – εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα (5723) τοὺς κεκοινωμένους (5772) ἁγιάζει (5719) πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,
WH – ει γαρ το αιμα τραγων και ταυρων και σποδος δαμαλεως ραντιζουσα (5723) τους κεκοινωμενους (5772) αγιαζει (5719) προς την της σαρκος καθαροτητα
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܨܺܦ݂ܪܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܥܶܓ݂ܠܶܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܕ݁ܰܥܓ݂ܶܠܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܣܶܣ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܛܰܡܺܐܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܩܰܕ݁ܶܫ ܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile