Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:23

New American Standard Bible
James 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror;
NA26 – ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν (5748) καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν (5758) ἀνδρὶ κατανοοῦντι (5723) τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ·
WH – οτι ει τις ακροατης λογου εστιν (5719) και ου ποιητης ουτος εοικεν (5758) ανδρι κατανοουντι (5723) το προσωπον της γενεσεως αυτου εν εσοπτρω
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܗ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile