Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:26

New American Standard Bible
James 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone thinks himself to be religious, yet does not bridle his tongue but deceives his {own} heart, this person's religion is worthless.
NA26 – Εἴ τις δοκεῖ (5719) θρησκὸς εἶναι, (5750) μὴ χαλιναγωγῶν (5723) γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν (5723) καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος θρησκεία.
WH – ει τις δοκει (5719) θρησκος ειναι (5721) μη χαλιναγωγων (5723) γλωσσαν [ εαυτου | αυτου ] αλλα απατων (5723) καρδιαν [ εαυτου | αυτου ] τουτου ματαιος η θρησκεια
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܡܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܶܗ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗ݈ܝ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile