Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:25

New American Standard Bible
James 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way, was Rahab the prostitute not justified by works also when she received the messengers and sent them out by another way?
NA26 – ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, (5681) ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; (5631)
WH – ομοιως δε και ρααβ η πορνη ουκ εξ εργων εδικαιωθη (5681) υποδεξαμενη (5666) τους αγγελους και ετερα οδω εκβαλουσα (5631)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܳܚܳܒ݂ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܓ݂ܳܫܽܘܫܶܐ ܘܒ݂ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܩܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile