Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:32

New American Standard Bible
John 16:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Behold, an hour is coming, and has {already} come, for you to be scattered, each to his own {home,} and to leave Me alone; and {yet} I am not alone, because the Father is with Me.
NA26 – ἰδοὺ (5628) ἔρχεται (5736) ὥρα καὶ ἐλήλυθεν (5754) ἵνα σκορπισθῆτε (5686) ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· (5632) καὶ οὐκ εἰμὶ (5748) μόνος, ὅτι πατὴρ μετ ἐμοῦ ἐστιν. (5748)
WH – ιδου (5640) ερχεται (5736) ωρα και εληλυθεν (5754) ινα σκορπισθητε (5686) εκαστος εις τα ιδια καμε μονον αφητε (5632) και ουκ ειμι (5719) μονος οτι ο πατηρ μετ εμου εστιν (5719)
PES – ܕ݁ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܩܽܘܢܳܢܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܘܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܥܰܡܝ ܗ݈ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile