Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:31

New American Standard Bible
John 19:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the Jews, because it was the day of preparation, so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), asked Pilate that their legs might be broken, and {that} they might be taken away.
NA26 – Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, (5713) ἵνα μὴ μείνῃ (5661) ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν (5713) γὰρ μεγάλη ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν (5656) τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν (5652) αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. (5686)
WH – οι ουν ιουδαιοι επει παρασκευη ην (5707) ινα μη μεινη (5661) επι του σταυρου τα σωματα εν τω σαββατω ην (5707) γαρ μεγαλη η ημερα εκεινου του σαββατου ηρωτησαν (5656) τον πιλατον ινα κατεαγωσιν (5652) αυτων τα σκελη και αρθωσιν (5686)
PES – ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܢܒ݂ܽܘܬ݂ܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦ݂ܝܰܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܢܳܓ݂ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܒ݁ܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܡܶܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܰܢܬ݂ܰܒ݁ܪܽܘܢ ܫܳܩܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܙܩܺܝܦ݂ܶܐ ܘܢܰܚܬ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile