Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:37

New American Standard Bible
John 19:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And again another Scripture says, "" ."
NA26 – καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, (5719) Ὄψονται (5695) εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
WH – και παλιν ετερα γραφη λεγει (5719) οψονται (5695) εις ον εξεκεντησαν (5656)
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܕ݂ܩܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile