Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:38

New American Standard Bible
John 19:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now after these things Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but a secret {one} for fear of the Jews, requested of Pilate that he might take away the body of Jesus; and Pilate granted permission. So he came and took away His body.
NA26 – Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν (5656) τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν (5752) μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος (5772) δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ (5661) τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν (5656) Πιλᾶτος. ἦλθεν (5627) οὖν καὶ ἦρεν (5656) τὸ σῶμα αὐτοῦ.
WH – μετα δε ταυτα ηρωτησεν (5656) τον πιλατον ιωσηφ [ | [ο] ] απο αριμαθαιας ων (5723) μαθητης [ [του] | του ] ιησου κεκρυμμενος (5772) δε δια τον φοβον των ιουδαιων ινα αρη (5661) το σωμα του ιησου και επετρεψεν (5656) ο πιλατος ηλθεν (5627) ουν και ηρεν (5656) το σωμα αυτου
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܡܛܰܫܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile