Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:1-2,14

New American Standard Bible
John 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
NA26 – Ἐν ἀρχῇ ἦν (5713) λόγος, καὶ λόγος ἦν (5713) πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν (5713) λόγος.
WH – εν αρχη ην (5707) ο λογος και ο λογος ην (5707) προς τον θεον και θεος ην (5707) ο λογος
PES – ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He was in the beginning with God.
NA26 – οὗτος ἦν (5713) ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
WH – ουτος ην (5707) εν αρχη προς τον θεον
PES – ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the Word became flesh, and dwelt among us; and we saw His glory, glory as of the only {Son} from the Father, full of grace and truth.
NA26 – Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο (5633) καὶ ἐσκήνωσεν (5656) ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα (5662) τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
WH – και ο λογος σαρξ εγενετο (5633) και εσκηνωσεν (5656) εν ημιν και εθεασαμεθα (5662) την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας
PES – ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓ݁ܶܢ ܒ݁ܰܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile