Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:5-7

New American Standard Bible
John 20:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and stooping and looking in, he *saw the linen wrappings lying {there;} but he did not go in.
NA26 – καὶ παρακύψας (5660) βλέπει (5719) κείμενα (5740) τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. (5627)
WH – και παρακυψας (5660) βλεπει (5719) κειμενα (5740) τα οθονια ου μεντοι εισηλθεν (5627)
PES – ܘܰܐܕ݂ܺܝܩ ܚܙܳܐ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܺܝܡܺܝܢ ܡܶܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܥܰܠ ܀
Lexical Parser:  
John 20:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And so Simon Peter also *came, following him, and entered the tomb; and he *saw the linen wrappings lying {there,}
NA26 – ἔρχεται (5736) οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν (5723) αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ (5719) τὰ ὀθόνια κείμενα, (5740)
WH – ερχεται (5736) ουν και σιμων πετρος ακολουθων (5723) αυτω και εισηλθεν (5627) εις το μνημειον και θεωρει (5719) τα οθονια κειμενα (5740)
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܺܝܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
John 20:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the face-cloth which had been on His head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a place by itself.
NA26 – καὶ τὸ σουδάριον, ἦν (5713) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον (5740) ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον (5772) εἰς ἕνα τόπον.
WH – και το σουδαριον ο ην (5707) επι της κεφαλης αυτου ου μετα των οθονιων κειμενον (5740) αλλα χωρις εντετυλιγμενον (5772) εις ενα τοπον
PES – ܘܣܽܘܕ݂ܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܪܺܫܶܗ ܠܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܪܺܝܟ݂ ܘܣܺܝܡ ܠܰܣܛܰܪ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile