Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:9-17

New American Standard Version
John 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the man became well, and picked up his pallet and {began} to walk. Now it was the Sabbath on that day.
NA26 – καὶ εὐθέως ἐγένετο (5633) ὑγιὴς ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν (5656) τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. (5707) Ἦν (5713) δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
WH – και ευθεως εγενετο (5633) υγιης ο ανθρωπος και ηρεν (5656) τον κραβαττον αυτου και περιεπατει (5707) ην (5707) δε σαββατον εν εκεινη τη ημερα
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܚܠܶܡ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܘܩܳܡ ܫܩܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܘܗܽܘ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Jews were saying to the man who was cured, ""It is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry your pallet."
NA26 – ἔλεγον (5707) οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, (5772) Σάββατόν ἐστιν, (5748) καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι (5658) τὸν κράβαττόν σου.
WH – ελεγον (5707) ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευμενω (5772) σαββατον εστιν (5719) και ουκ εξεστιν (5719) σοι αραι (5658) τον κραβαττον [ | σου ]
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he answered them, ""He who made me well was the one who said to me, 'Pick up your pallet and walk.'"
NA26 – δὲ ἀπεκρίθη (5662) αὐτοῖς, ποιήσας (5660) με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, (5627) Ἆρον (5657) τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. (5720)
WH – [ ος | ο ] δε απεκριθη (5662) αυτοις ο ποιησας (5660) με υγιη εκεινος μοι ειπεν (5627) αρον (5657) τον κραβαττον σου και περιπατει (5720)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܢܝ ܚܠܺܝܡܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕ݁ܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They asked him, ""Who is the man who said to you, 'Pick up {your pallet} and walk'?"
NA26 – ἠρώτησαν (5656) αὐτόν, Τίς ἐστιν (5748) ἄνθρωπος εἰπών (5631) σοι, Ἆρον (5657) καὶ περιπάτει; (5720)
WH – ηρωτησαν (5656) αυτον τις εστιν (5719) ο ανθρωπος ο ειπων (5631) σοι αρον (5657) και περιπατει (5720)
PES – ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in {that} place.
NA26 – δὲ ἰαθεὶς (5685) οὐκ ᾔδει (5715) τίς ἐστιν, (5748) γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος (5752) ἐν τῷ τόπῳ.
WH – ο δε ιαθεις (5685) ουκ ηδει (5714) τις εστιν (5719) ο γαρ ιησους εξενευσεν (5656) οχλου οντος (5723) εν τω τοπω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܓ݁ܢܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  
John 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Afterward Jesus *found him in the temple and said to him, ""Behold, you have become well; do not sin anymore, so that nothing worse happens to you."
NA26 – μετὰ ταῦτα εὑρίσκει (5719) αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἴδε (5657) ὑγιὴς γέγονας· (5754) μηκέτι ἁμάρτανε, (5720) ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. (5638)
WH – μετα ταυτα ευρισκει (5719) αυτον [ [ο] | ο ] ιησους εν τω ιερω και ειπεν (5627) αυτω ιδε (5628) υγιης γεγονας (5754) μηκετι αμαρτανε (5720) ινα μη χειρον σοι τι γενηται (5638)
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The man went away, and told the Jews that it was Jesus who had made him well.
NA26 – ἀπῆλθεν (5627) ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν (5748) ποιήσας (5660) αὐτὸν ὑγιῆ.
WH – απηλθεν (5627) ο ανθρωπος και [ ειπεν (5627) | ανηγγειλεν (5656) ] τοις ιουδαιοις οτι ιησους εστιν (5719) ο ποιησας (5660) αυτον υγιη
PES – ܘܶܐܙܰܠ ܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܠܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 5:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason the Jews were persecuting Jesus, because He was doing these things on the Sabbath.
NA26 – καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον (5707) οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει (5707) ἐν σαββάτῳ.
WH – και δια τουτο εδιωκον (5707) οι ιουδαιοι τον ιησουν οτι ταυτα εποιει (5707) εν σαββατω
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered them, ""My Father is working until now, and I Myself am working."
NA26 – δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο (5662) αὐτοῖς, πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, (5736) κἀγὼ ἐργάζομαι. (5736)
WH – ο δε [ | [ιησους] ] απεκρινατο (5662) αυτοις ο πατηρ μου εως αρτι εργαζεται (5736) καγω εργαζομαι (5736)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܳܒ݂ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile