Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:35

New American Standard Bible
Luke 10:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "On the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper and said, 'Take care of him; and whatever more you spend, when I return, I will repay you.'
NA26 – καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν (5631) ἔδωκεν (5656) δύο δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν, (5627) Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω (5692) σοι.
WH – και επι την αυριον εκβαλων (5631) [ δυο δηναρια εδωκεν (5656) | εδωκεν (5656) δυο δηναρια ] τω πανδοχει και ειπεν (5627) επιμεληθητι (5676) αυτου και ο τι αν προσδαπανησης (5661) εγω εν τω επανερχεσθαι (5738) με αποδωσω (5692) σοι
PES – ܘܰܠܨܰܦ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܺܨܰܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܬ݁ܰܦ݁ܶܩ ܡܳܐ ܕ݁ܗܳܦ݂ܶܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile