Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:6

New American Standard Bible
Luke 10:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And if a man of peace is there, your peace will rest upon him; but if not, it will return to you.
NA26 – καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
WH – και εαν εκει η (5725) υιος ειρηνης επαναπαησεται (5691) επ αυτον η ειρηνη υμων ει δε [ μηγε | μη γε ] εφ υμας ανακαμψει (5692)
PES – ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile