Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:1

New American Standard Bible
Luke 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now on the same occasion there were some present who reported to Him about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices.
NA26 – Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν (5752) τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.
WH – παρησαν (5707) δε τινες εν αυτω τω καιρω απαγγελλοντες (5723) αυτω περι των γαλιλαιων ων το αιμα πιλατος εμιξεν (5656) μετα των θυσιων αυτων
PES – ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܚܠܰܛ ܕ݁ܶܡܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile