Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:19

New American Standard Bible
Luke 13:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "It is like a mustard seed, which a man took and threw into his own garden; and it grew and became a tree, and the birds of the sky nested in its branches."
NA26 – ὁμοία ἐστὶν (5748) κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν (5631) ἄνθρωπος ἔβαλεν (5627) εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο (5633) εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
WH – ομοια εστιν (5719) κοκκω σιναπεως ον λαβων (5631) ανθρωπος εβαλεν (5627) εις κηπον εαυτου και ηυξησεν (5656) και εγενετο (5633) εις δενδρον και τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνωσεν (5656) εν τοις κλαδοις αυτου
PES – ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܦ݂ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܪܡܝܳܗ ܒ݁ܓ݂ܰܢܬ݂ܶܗ ܘܰܪܒ݂ܳܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܩܢܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܘܟ݁ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile