Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:3

New American Standard Bible
Luke 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish.
NA26 – οὐχί, λέγω (5719) ὑμῖν, ἀλλ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
WH – ουχι λεγω (5719) υμιν αλλ εαν μη μετανοητε (5725) παντες ομοιως απολεισθε (5698)
PES – ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile