Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:13

New American Standard Bible
Luke 15:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey to a distant country, and there he squandered his estate in wild living.
NA26 – καὶ μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν (5631) πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν (5656) εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν (5656) τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν (5723) ἀσώτως.
WH – και μετ ου πολλας ημερας συναγαγων (5631) παντα ο νεωτερος υιος απεδημησεν (5656) εις χωραν μακραν και εκει διεσκορπισεν (5656) την ουσιαν αυτου ζων (5723) ασωτως
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܟ݁ܰܢܶܫ ܗܰܘ ܒ݁ܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܛܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܦ݁ܰܪܳܚܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile